හෙළරට - දේශිය පුවත්

හෙට (20) දින සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය. මහනුවර -රඹුක්කන – කොටුව.

2020.04 20 දින සිට ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය වන දුම්රිය

පෙ.ව 04.05 රඹුක්කන – කොටුව
පෙ.ව 03.55 ගනේවත්ත – කොටුව

පෙ.ව 05.25 පොල්ගහවෙල – කොටුව
පෙ.ව 05.30 පොල්ගහවෙල – කොටුව

පෙ.ව 04.45 මහව – කොටුව
පෙ.ව 07.25 රාගම – කොටුව


පෙ.ව 05.57 රඹුක්කන – කොටුව
පෙ.ව 06.20 පොල්ගහවෙල – කොටුව
පෙ.ව 05.00 මහනුවර – කොටුව

ඉහලට

ප.ව 16.50 කොටුව , රබුක්කන
ප.ව 17.15 කොටුව , ගනේවත්ත

ප.ව 17.20 කොටුව , පොල්ගහවෙල
ප.ව 16.42 කොටුව , පොල්ගහවෙල


ප.ව 16.45 කොටුව , රාගම
ප.ව 18.00 කොටුව , මහව සන්ධිය

Related posts

ගමේ වට්ටක්කා කොළඹට…

Helarata

දැරණියගලට අධික වර්ෂාවක් අවදානම වැඩි වේ – කෑගල්ල දිසාපති මහින්ද එස් වීරසූරිය

Helarata

කොළඹට අද ජලය කැපේ….

Helarata

Leave a Comment

Translate »