හෙළරට - දේශිය පුවත්

හෙට (20) දින සිට මුහුදු බඩ දුම්රිය කාල සටහන – බෙලි අත්ත – මරදාන අතර

2020.04.20 දින සිට මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය වන දුම්රිය

No 8311 = පෙ.ව 03.40 ගාල්ල , කොටුව
No 8317 = පෙ.ව 05.20 අලුත්ගම , මරදාන
No 8320 = පෙ.ව 04.15 ගාල්ල , මරදාන
No 8063 = පෙ.ව 05.25 හික්කඩුව , කොටුව
No 8327 = පෙ.ව 05.00 ගාල්ල , කොටුව
No 8324 = පෙ.ව 06.05 අලුත්ගම , කොටුව
No 8097 = පෙ.ව 04.15 බෙලිඅත්ත , කොටුව

ඉහලට

No 8766 = ප.ව 17.50 මරදාන , ගාල්ල
No 8772 = ප.ව 17.40 මරදාන , අලුත්ගම
No 8764= ප.ව 17.30 මරදාන , ගාල්ල
No 8062 = ප.ව 16.55 මරදාන , හික්කඩුව
No 8760 = ප.ව 17.25 මරදාන , ගාල්ල
No 8758 = ප.ව 16.45 මරදාන , අලුත්ගම
No 8096 = ප.ව 16.40 මරදාන , බෙලි අත්ත

Related posts

වරිපනම් බදු ඉහළදැමීම වසර දෙකකට අත්හිටුවයි….

Helarata

සබරගමුවේ තරුණ මන්ත්‍රීවරු වැඩ පටන් ගනී…..

Helarata

Tech News | This Is Everything Google Knows About You

Helarata

Leave a Comment

Translate »