හෙළරට - දේශිය පුවත්

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ද්‍රරිද්‍රතාවය තුරන් කිරිමේ වැඩ අරඹයි…

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ද්‍රරිද්‍රතාවය තුරන් කිරිමේ සදහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය වැඩ අරඹයි..

Related posts

ජනදිවිය යථාතත්වයට පත්කිරිමේ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට ජනපති උපදෙස්..

Helarata

ඇදිරි නීතිය වෙනස් වේ…

Helarata

අපේක්ෂයන්ට වන්නිලැත්තෝ පාඩමක් කියා දෙයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »