හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

කාලගුණෙන් රතු එළියක්..

කාලගුණෙන් රතු එළියක්

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත .එය පහත දැක්වේ.

Related posts

අද ප.ව 2.00 පසු වැසි.

Helarata

අද හවස ⁣2.00 පසුව වැසි

Helarata

සවස 2 පසු වැසි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »