හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොවිඩ් 19 ට ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් දේශිය ආයතනයකින්….

කොවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය කිරිම සදහා දේශිය වශයෙන් නිපදවා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත අද පිරිනමා ඇත. ඒ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ .

Related posts

ඇඳිරි නීතිය හා සංචරණ සීමා ලිහිල් කළත් රැස්වීම් පැවැත්වීම තහනම්…

Helarata

දූෂිතයෝ හළන්න…

Helarata

බස් ධාවනයට කඩිනමින් ඒකාබද්ධ කාලසටහනක් සකස් කිරිමට උපදෙස්..

Helarata

Leave a Comment

Translate »