හෙළරට - දේශිය පුවත්

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත විභාගයේ සහතික Online ක්‍රමයට…

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ, ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම නිකුත් කරන ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ, ප්‍රාචීන මධ්‍යම සහ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන විභාගයන්හි සහතික පත් ලබා ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණීම වෙනුවට මාර්ග ගත (online) ක්‍රමයට ඒ සඳහා අයැදුම්පත් යොමු කිරීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බව ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම සඳහන් කරයි.

රටේ මතුව ඇති කොවිඩ්-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන්, සහතික පත් අයැදුම්කරුවන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණීමේදී සිදු විය හැකි අපහසුතා පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ පහසුකම සලසා තිබේ. ඒ අනුව, ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ www.oriental.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අයැදුම්කරුවන්ට මේ සහතික පත් සඳහා අයැදුම් කළ හැකිය.

Related posts

එයාර්පෝට් ඩියුටිෆ්‍රි සාප්පුවලට කුලිය ෆ්‍රී…

Helarata

අනුරාධපුර වට්ටක්කා මිලදී ගැනීමට රජය පියවර ගනී

Helarata

හිටපු මැති ඇමතිවරු 19කට ද එරෙහිව පොහොට්ටුවේ පිරිසක් අල්ලස් කොමිසමට…

Helarata

Leave a Comment

Translate »