හෙළරට - දේශිය පුවත්

තැපැල් ඡන්ද දින ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ..

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද දින තිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශයට පත් කරයි .

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල,පොලීසිය,ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය අංශ හැර තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම ජුලි 14 සහ 15 යන දිනයන්හි සිදු කිරිමට නියමිත අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ,මැතිවරණ කාර්යාල, පොලීසිය ,ආරක්ෂක හමුදා , සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය අංශ වල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම ජුලි 16 සහ 17 යන දිනවල දහවල් 12.00 දක්වා සිදු කිරිමට නියමිතය.

Related posts

ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරත් පාසල්, ටියුෂන් නැ..

Helarata

කොටි අතින් ඝාතනයවු අරන්තලා හිමිවරුන් සිහිකරති…

Helarata

දරුවන්ගේ වීඩියෝ ගැන දැඩි පියවර ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »