හෙළරට - දේශිය පුවත්

පාරිභෝගික භාණ්ඩ තොරතුරු භාෂා තුනෙන්ම …..

අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට පාරිභෝගික භාණ්ඩ කාණ්ඩ 76 ක තොරතුරු සිංහල,දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් නිකුත් කළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය නියෝග කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වන අංක 2156/16 අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති අතර ඒ අනුව එම සියලුම භාණ්ඩ වර්ගවල භාණ්ඩ ඇසුරුම්වල, බහාලුම්වල හෝ එතුම්වල සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇතුළත් විය යුතු තොරතුරු පැහැදිලිව මුද්‍රණය කළ යුතු බව සඳහන් කර ඇත.
එලෙස සඳහන් කළ යුතු වන්නේ,

උපරිම සිල්ලර මිල

නිෂ්පාදන කාණ්ඩ අංකය

කල් ඉකුත්වන දිනය

නිෂ්පාදිත දිනය

ශුද්ධ බර/පරිමාව

ආනයනික රට/නිෂ්පාදිත රට

මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය පහත සඳහන් වේ.

Related posts

7 people To Follow If You Want A Career in UX Design

Helarata

දින 14ක් කතරගම දේවාලයට එන්න බැහැ….

Helarata

කහ වෙනුවට පරිප්පු කුඩු…

Helarata

Leave a Comment

Translate »