හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

කහ , ඉගුරු ආනයනය අත්හිටුවයි..

Helarata

මුඛ ආවරණ අනිඅනිවාර්යයෙන්ම පැලදිය යුතුයි….

Helarata

නොවැසු පතල් වසාදැමීමට පියවර…

Helarata

Leave a Comment

Translate »