හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු…

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

භාතිය සංතුෂ් සංගීතයේ මුදල් කොවිඩ් අරමුදලට ….

Helarata

පුද්ගලයින් 2598 නිරෝධාන මධ්‍යස්ථාන වලින් නිවසට

Helarata

කොවිඩ් අරමුදලට අදත් මුල්‍යමය හා දව්‍යමය ආධාර. (Photo)

Helarata

Leave a Comment

Translate »