හෙළරට - දේශිය පුවත්

පසුගිය ඡන්ද ප්‍රතිඵල බලමු….

2015 මහමැතිවරණයේ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ අදාල දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් ජන්ද සංඛ්‍යාව පහත දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් දැක්වේ..

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Related posts

කොරෝනා 16 වැනි මරණය …

Helarata

දිගටම නළාව ගැසු බස් රියැදුරුට නඩු…

Helarata

ජාතික පුරා විද්‍යා සමුළුව අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ….

Helarata

Leave a Comment

Translate »