හෙළරට - දේශිය පුවත්

කහ , ඉගුරු ආනයනය අත්හිටුවයි..

දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කර දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනැගීමේ අදිටනින් කහ, ඉඟුරු වැනි බෝග ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කර ඇත.ඉදිරියේදී රට තුල ඉල්ලුම සපුරා ගැනීම මෙන්ම විශ්ව විද්‍යාල මගින් සුළු අපනයන භෝග ආශ්‍රිත අගය එකතුකිරිමේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ පර්යේෂණ පුළුල් කර අතිරික්තය අපනයනය කීරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

Add text…

Related posts

අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන් ස්වර්ගස්ත වේ…

Helarata

හදිසියේ පොහොසත්වු අය ගැන විමර්ශනයක්..

Helarata

Overeating Healthy Food Is As Bad As Eating Junk Food

Helarata

Leave a Comment

Translate »